Obrovské množstvo slovenských penzistov musí každý mesiac vyžiť z dôchodku, ktorý nepresahuje 400 eur. Pritom musia platiť réžiu domácnosti, veľkú položku tvoria platby za lieky. Sledovanie potrieb seniorov musí byť prioritou pre štát aj samosprávu. Vývoj ukazuje, že treba podporovať aktívnych seniorov a tiež tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.
nastavení dlaní
1. Mestá a obce majú v oblasti sociálnej politiky významné kompetencie a úlohy, rovnako ako samosprávne kraje a štát. Ich poslaním v tejto oblasti preto musí byť rozširovanie a stále skvalitňovanie služieb, podľa ich možností a potrieb najstaršej generácie, konštatoval výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.

2. Dôchodcovia môžu usporiť napríklad na miestnych daniach. O ich výške, ale aj o podmienkach, za akých ich získajú, sa dozvedia zo všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí. Tie sú zverejnené na webových stránkach alebo sa na ne môžu spýtať osobne na príslušnom úrade alebo na vývesnej tabuli pred úradom. Zľavy sa týkajú napríklad platenia daní z nehnuteľností, poplatku za psa či komunálny odpad. Tieto zľavy však nie sú automatické, treba o ne písomne požiadať.

3. Penzisti, ktorí v domácnosti nežijú so zárobkovo činnou osobou, majú nárok na polovičnú zľavu z koncesionárskych poplatkov. Musia však predložiť potrebné doklady. Ak je jeden z dôchodcov aj zdravotne postihnutou osobou, koncesionárske poplatky neplatí vôbec. Musí však tiež predložiť potrebné doklady.
péče o seniory
Od februára má každý, koho príjem nie je vyšší ako 400 eur, nárok na bezplatný účet. Vyhláška ministerstva financií bankám prikazuje, aby mali v ponuke základný bankový produkt, ktorý obsahuje vedenie účtu, medzinárodnú platobnú kartu, neobmedzený počet vkladov a výberov v pobočke a z vlastných bankomatov či neobmedzený počet platobných operácií.

K zriadeniu účtu je potrebná písomná žiadosť s čestným vyhlásením, že klient spĺňa podmienky na poskytnutie základného bankového produktu. Vrátane vyhlásenia, že nemá príjem vyšší, ako určuje zákon. Banka má podľa zákona právo overiť si skutočnosti uvedené vo vyhlásení klienta aj ďalší nárok klienta na poskytovanie platobného účtu.