K závislosti na internet neprináleží taká pozornosť ako keď sa jedná o spoločensky známe návykové látky ako sú tvrdé drogy alebo alkohol. No v posledných rokoch zaznamenávame stúpajúcu tendenciu najmä u mladšej generácie na internet a jeho súčasti sním spojené. V porovnaní so všeobecne známymi závislosťami je tento chorobný návyk ťažko identifikovateľný blízkym okolím, čo môže v konečnom dôsledku vyústiť až do chorobného stavu. Medzi charakteristické črty prameniace zo závislosti jedinca patria prejavy ako sú nezáujem o všeobecné dianie v spoločnosti, či výrazné alebo úplné obmedzenie trávenia času v spoločnosti, alebo v kruhu rodiny na úkor rôznych atribútov internetu.

klávesnice

Oficiálne nie sú v súčasnosti presne definované konkrétne príznaky tohto ochorenia. Z doterajších výskumov a odhadov sa vychádza že symptómami závislosti môže prechádzať až okolo 30 percent gramotnej populácie vo výpočtovej technike. Globálne sa teda dá konštatovať že sa jedná o ochorenie veľmi rozšírené. Pokiaľ ide o samotnú liečbu s cieľom odstránenia návyku jedinca tak sa vynárajú viaceré ťažko definované kritéria podľa ktorej samotnú závislosť diagnostikovať.

laptop

Drvivá väčšina z vedeckej komunity sa však zhoduje na tom, že aplikácia liečebných postupov je nutná ak sa u jedinca začnú vyskytovať abstinenčné príznaky ako sú izolácia, osamelosť, úzkosť, strach, pocit viny čo pramení z vyhýbania sa ostatným záujmovým činnostiam na úkor internetu. Fyzické prejavy nie sú viditeľné do takej miery ako psychické no prejavujú sa formou zvýšenej alebo zníženej hmotnosti, bolesťami hlavy, chrbtice, krku a nespavosťou. Samotná liečba je zameraná na odborné vedenie psychológmi pričom si závislí jedinec musí uvedomiť svoj nezdravý návyk a až potom môžu prísť na rad postupy na pretváranie osobnosti ohľadne vnímania internetu a všetkých jeho súčastí.